Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai Phê duyệt quy hoạch chung 1/10.000

XÃ THẠNH PHÚ HUYỆN VĨNH CỬU TỈNH ĐỒNG NAI

THUYẾT MINH TỔNG HỢP QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNGTỶ LỆ 1/10.000

 PHẦN I LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Phú Thạnh VĨnh Cửu Đồng Nai
Phú Thạnh VĨnh Cửu Đồng Nai

1. Sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch chung xã Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai

Xã Thạnh Phú nằm ở phía Tây huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai với diện tích tự nhiên là 1.409,87ha chiếm 1,32% diện tích toàn huyện, nằm trong quy hoạch phát triển chung của tỉnh và huyện Vĩnh Cửu. Sự phát triển trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ tạo ra sức hút lao động là yếu tố quan trọng để hình thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội của khu vực dẫn đến sự phát triển xây dựng các khu ở và các khu công cộng, thương mại – dịch vụ đi kèm tạo nên bộ mặt hiện đại trên địa bàn xã Thạnh Phú.

Trong quá trình triển khai quy hoạch chung xây dựng xã Thạnh Phú, phạm vi đất dân dụng nêu trên được giao cho các chủ đầu tư thực hiện dự án, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng như: Khu dân cư xã Thạnh Phú, khu dân cư 27,6ha xã công nghiệp Thạnh Phú, Tín Khải…

– Tiềm lực của địa phương chưa được khai thác đầy đủ và khoa học; Sản xuất còn manh mún, các mô hình còn nhỏ lẻ; Sản xuất nông nghiệp có sức cạnh tranh thấp, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế;

– Là điều kiện để toàn người dân, cán bộ huyện, cán bộ xã, ấp cùng ngành có liên quan… đóng góp công sức, trí tuệ của mình cho hồ sơ quy hoạch, thể hiện vai trò trách nhiệm của mình đối với công cuộc đổi mới phát triển của địa phương.

– Các hộ dân phát triển tự phát; đặc biệt là 701 hộ dân ở tổ 9 ấp 1 xây dựng trái phép gây khó khăn trong công tác quản lý và quy hoạch;

– Để phù hợp với tình hình thực tế đòi hỏi phải quy hoạch chung xã Thạnh Phú, nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và các quy hoạch đã và đang thực hiện trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, và là cơ sở cho việc nâng cấp xã Thạnh Phú lên thị trấn sau năm 2030.

– Thực hiện theo luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 và nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

– Ngoài ra, thời gian thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

2. Căn cứ thiết kế Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai

Phú Thạnh VĨnh Cửu Đồng Nai
Phú Thạnh VĨnh Cửu Đồng Nai

2.1. Các văn bản pháp lý

– Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

– Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH 12 ngày 17/06/2009;

– Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính Phủ ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

– Nghị định số 37/2010/NĐ ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

– Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

– Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

– Quyết định số 23/2007/QĐ-BTNMT ngày 17/12/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

– Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/06/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

– Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới;

– Quyết định số 2933/BGTVT-KHĐT ngày 11/5/2009 của Bộ Giao thông – Vận tải hướng dẫn tiêu chí nông thôn mới trong lĩnh vực giao thông nông thôn;

– Công văn số 1614/BXD-KTQH ngày 04/8/2009 của Bộ Xây dựng về việc triển khai công tác lập QHXD nông thôn trên phạm vi cả nước từ 2009-2015;

– Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

– Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND Tỉnh về việc Ban hành Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Nai;

– Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020;

-Căn cứ quyết định số 6178/QĐ – UBND, ngày 27/09/2013 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

–  Căn cứ quyết định số 3509/ QĐ-UBND, ngày  03/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

– Căn cứ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2012-2015)

– Căn cứ thông báo số 421/ TB-UBND ngày 16/04/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu v/v ý kiến kết luận của phó chủ tịch UBND huyện tại buổi họp thông qua dự án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Thạnh Phú.

– Căn cứ thông báo số 482/ TB-UBND ngày 14/05/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu v/v kết quả cuộc họp góp ý điều chình quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Thạnh Phú và kết luận chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện

– Căn cứ báo cáo số 53/ BD-BKTXH ngày 19/06/2015 của  Ban kinh tế xã hội v/v báo cáo thẩm tra tờ trình,  dự thảo nghị quyết về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

– Căn cứ nghị quyết số 68/2014/ NQ- HĐND ngày 23/02/2016 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Cửu v/v thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

– Căn cứ biên bản số 41 / BB-SXD ngày 17/08/2015 về việc xử lý một số vấn đề có liên quan đến hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 đô thị Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

– Căn cứ văn bản số 1138/ VP-CNN ngày 01/09/2015 của văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai về việc xử lý vấn đề có liên quan đến hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu.

– Căn cứ thông báo số 1298/ TB-UBND ngày 30/11/2015 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc ý kiến của phó chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp nghe báo cáo, đề xuất thực hiện chỉnh trang khu dân cư và phương án quản lý đất đâi, xây dựng tại khu dân cư sau phòng Giáo dục xã Thạnh Phú.

– Căn cứ thông báo số 167/ SXD-QLQH ngày 18/01/2016 của Sở xây dựng Đồng Nai v/v góp ý nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu giai đoạn ngắn hạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

– Căn cứ quyết định số 844/ QĐ-UBND ngày 10/03/2016 của UBND huyện Vĩnh Cửu v/v phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Thạnh Phú tỷ lệ 1/10.000 xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai.

– Căn cứ biên bản số 36/ BB-SXD ngày 24/06/2016 của Sở xây dựng về việc trao đổi , góp ý hồ sơ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

– Căn cứ quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn: Ngành nông lâm nghiệp, thủy lợi, giao thông – vận tải, xây dựng, công thương, văn hóa – thể thao – du lịch, …

2.4. Các tài liệu khác có liên quan

Phú Thạnh VĨnh Cửu Đồng Nai
Phú Thạnh VĨnh Cửu Đồng Nai

– Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 khu công nghiệp – xã Thạnh Phú.

– Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Thạnh Phú.

– Quy hoạch chi tiết XD, tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Thạnh Phú (Khải Phàm).

– Hồ sơ khảo sát của các dự án trên địa bàn xã Thạnh Phú.

– Các tuyến giao thông ĐT 768, ĐT 768B và các tuyến giao thông vành đai đi qua địa bàn xã.

– Hồ sơ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu đất và các công trình lân cận.

– Các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và tài liệu số liệu có liên quan đã được Bộ Xây dựng cho phép vận dụng.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án.

– Cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, chiến lược phát triển xã và đầu tư cơ sở hạ tầng của tỉnh Đồng Nai nói chung và huyện Vĩnh Cửu nói riêng.

– Góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn huyện Vĩnh Cửu.

– Định hướng phát triển các khu chức năng hợp lý, điều chỉnh mở rộng khu  trung tâm nhằm đảm bảo bán kính phục vụ đồng thời tiết kiệm đất đai xây dựng, tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc cảnh quan phù hợp với điều kiện địa hình và cảnh quan tự nhiên.

– Đảm bảo phát triển ổn định tại khu vực dân cư cũ, mở rộng phạm vi khu vực xây dựng tập trung theo các tiêu chuẩn đô thị loại V, phát triển quỹ đất xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tế. Khớp nối các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng được duyệt, đã và đang triển khai.

– Đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng, quản lý sử dụng đất đai có hiệu quả.

– Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thoát và xử lý nước thải, hệ thống cấp điện, hệ thống thông tin liên lạc, cải tạo môi trường…gắn kết giữa sản xuất và phục vụ đời sống trên địa bàn từng xã.

– Định hướng phát triển kinh tế xã theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân nhằm giảm khoảng cách về đời sống, sinh hoạt của người dân

– Cụ thể hóa việc phân bố diện tích các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất.

– Làm cơ sở pháp lý cho các công tác quản lý xây dựng và triển khai tiếp công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng theo quy hoạch. Tạo cơ hội thuận lợi cho các chương trình phát triển, các dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai

PHẦN II ĐÁNH GIÁ QHC ĐÔ THỊ THẠNH PHÚ NĂM 1999 VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI 2013

1. Đánh giá quy hoạch chung đô thị thạnh phúc 1999

1.2 Tính chất – Chức năng Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai

Là đô thị mới gắn với khu công nghiệp của huyện Vĩnh Cửu và của tỉnh Đồng Nai;

Là trung tâm công nghiệp – thương mại của huyện  và được xác định là trung tâm kinh tế xã hội thứ 2 sau thị trấn Vĩnh An;

1.3 Phạm vi nghiên cứu Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai

Đô thị Thạnh Phú hiện bao gồm 2 xã: Thạnh Phú và Tân Bình thuộc huyện Vĩnh Cửu, với tổng diện tích quy hoạch: 897,4 ha

Ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau:

+  Phía Bắc: giáp sông Đồng Nai;

+ Phía Nam: giáp phường Tân Phong – Tp Biên Hòa;

+ Phía Đông: giáp xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu;

+ Phía Tây: giáp xã Bình Hòa – huyện Vĩnh Cửu.

1.4.Quy mô đất xây dựng đô thị

1.5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cơ bản:

Diện tích cư trú bình quân: 12m2/người.

Tầng cao xây dựng nhà ở trung bình: 1,5 tầng.

Trong đó nhà 1 tầng: 42%; nhà 2 tầng: 42%; nhà 3-5 tầng: 16%.

Tiêu chuẩn đất dân dụng bình quân: 80-100m2/người.

Tiêu chuẩn đất công nghiệp: 3 m2/người.

1.6. Nhu cầu đất xây dựng đô thị.

a. Phân đoạn xây dựng

–  Hiện trạng năm 1997 chưa có ranh giới đô thị;

–  Năm 2005: 311,25 ha, bình quân 124,5 m2/ người;

–  Năm 2010: 582 ha, bình quân 129,3 m2/ người;

–  Năm 2020: 897,4 ha, bình quân 132 m2/ người;

b. Cơ cấu sử dụng đất:

– Đất dân dụng:

+ Đất : : 300 ha, chỉ tiêu 45 m2/ người;

+ Đất CTCC phục vụ: 27,2 ha, chỉ tiêu 4 m2/ người;

+ Đất cây xanh TDTT: 67,2 ha, chỉ tiêu 9 m2/người;

+ Đất giao thông : 102 ha

+ Tổng cộng : 496,4 ha, chỉ tiêu 73 m2/ người

1.7.Phương án tổ chức quy hoạch xây dựng đô thị

Quy hoạch không gian kiến trúc:

Dự báo dân số đô thị tới năm 2020 sẽ được phát triển tới 68.000 người. Tổ chức quy hoạch xây dựng đô thị bảo đảm thỏa mãn các nhu cầu về làm việc, ở, nghỉ ngơi, đi lại, giải trí và vệ sinh môi trường cho dân cư.

Những thành phần tạo nên cơ cấu không gian đô thị tương lai bao gồm:

Khu vực sản xuất

Khu vực ở

Hệ thống trung tâm công cộng phục vụ

Hệ thống cây xanh công viên

Hệ thống đường giao thông chính, và các đường phố

Việc quy hoạch xây dựng đô thị cần đạt được các yêu cầu sau:

Tổ chức hợp lý các khu sản xuất

Hình thành các khu dân dụng dựa trên hệ thống các cấp phục vụ thuận lợi, hợp lý cho từng cụm nhà ở.

Phân bổ lại các cấp phục vụ của trung tâm công cộng để hợp lý về sử dụng và về quy hoạch không gian đô thị.

Hình thành mạng lưới đường phố thích hợp về mặt giao thông, đồng thời có tính đến sự hình thành bộ mặt kiến trúc đô thị theo yêu cầu của một huyện lỵ.

Cải thiện vi khí hậu và trạng thái vệ sinh môi trường bằng các biện pháp quy hoạch kiến trúc phù hợp với các giải pháp kỹ thuật đô thị.

1.8.Đánh giá việc thực hiện quy hoạch chung năm 1999 của đô thị Thạnh Phú tại xã Thạnh Phú.

Nhìn chung, trong quá trình hơn 16 năm thực hiện quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 1999, bộ mặt xã đã có nhiều thay đổi. Các công trình xây dựng cơ bản đã và đang được đầu tư xây dựng trên mọi lĩnh vực phát triển. Trong đó các công trình hạ tầng kỹ thuật cũng như các công trình dịch vụ công công đã được chú trọng. Những công trình này đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân trong địa bàn.

Về sử dụng đất tới năm 2015, trên địa bàn không có biến đổi nhiều. Một phần diện tích đất nông nghiệp (2,65 ha) được chuyển đổi thành đất phi nông nghiệp chủ yếu nhằm mục đích xây dựng thêm các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, các cơ sở văn hóa và giao thông.

Việc triển khai xây dựng các khu dân cư, các khu chức năng và các tuyến giao thông theo quy hoạch được phê duyệt năm 1999 chưa được chú trọng. Tuy nhiên, các tuyến đường liên tỉnh 768 đi qua xã đã được xây dựng, đáp ứng được nhu cầu đi lại trong xã.

Các khu chức năng như công viên, sân vận động, trung tâm thương mại,… đều chưa được triển khai. Tiến độ thực hiện chậm do nhiều nguyên nhân, trong đó nguồn vốn là một trong những trở ngại cho việc triển khai các dự án.

Các dự án đã triển khai bao gồm: khu dân cư số 2 (dự án Tín Khải), khu dân cư miền Đông. Khu công nghiệp Thạnh Phú và cụm CN Thạnh Phú – Thiện Tân đang hoàn thiện và đã đi vào hoạt động.

Quy hoạch cũ thực hiện chậm, dân cư phát triển nhanh quỹ đất ở của quy hoạch cũ không phù hợp,phải mở rộng cũng như điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng nhu cầu đất ở của xã.

Các loại đất trong xã chưa phân bổ hợp lý gây khó khăn trong quản lý

Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt với quy mô khoảng 897,4 ha hiện nay không đáp ứng được nhu cầu quản lý quy hoạch xây dựng cũng như yêu cầu về quản lý theo xu hướng phát triển xã trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn có nhiều thay đổi. Các định hướng trong quy hoạch cũ cần phải được điều chỉnh phù hợp với phát triển chiến lược kinh tế xã hội của xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai.

2.Đánh giá quy hoạch nông thôn mới Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai

2.1. Về quy hoạch sử dụng đất:

– Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu được phê duyệt theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Đồng Nai.

– Phần lớn đất đai trên địa bàn xã rất thích hợp cho xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ thống giao thông, công trình công cộng, khu dân cư và dịch vụ thương mại. Tuy nhiên, khả năng sử dụng đất phi nông nghiệp không phụ thuộc vào các đặc tính tự nhiên của đất mà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội, khả năng đầu tư phát triển…

– Theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020 của huyện Vĩnh Cửu thời gian tới sẽ tập trung phát triển mạnh việc xây dựng kết cấu hạ tầng xã Thạnh Phú để làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại từng bước hình thành khu đô thị Thạnh Phú. Với hiện trạng sử dụng đất hiện tại, quỹ đất có khả năng sử dụng vào các mục đích nêu trên là rất lớn. Tuy nhiên, việc bố trí sử dụng đất cho các mục đích cần phải đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế – xã hội – môi trường; đảm bảo tiết kiệm nhưng hiệu quả cao. Chính vì vậy cần phải điều chỉnh quy hoạch chung xã Thạnh Phú.

– Đồ án quy hoạch nông thôn mới chưa phân ranh giới khu trung xa qua đó định hướng phát triển khu trung tâm trong giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.

2.2. Về quy hoạch sản xuất Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai

Đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Thạnh Phú chưa phân chia được các vùng phát triển trọng tâm, chuyển dịch cơ cấu phù hợp với điều kiện tự nhiên và với định hướng phát triển xã theo hướng phát triển lên đô thị loại 5. Chính vì vậy phải điều chỉnh lại quy hoạch sản xuất ngành nhằm phát huy tối đa nhân lực và quỹ đất đai của địa phương.

2.3. Đánh giá chung Thạnh Phú Vĩnh Cửu Đồng Nai

– Việc quy hoạch nông thôn mới cần phải điều chỉnh lại để phù hợp với nhu cầu phát triển nhanh của xã Thạnh Phú.

– Yêu cầu đặt ra là phải quy hoạch lại cơ cấu phát triển nông nghiệp cho phù hợp với điều kiện tự nhiên. Do diện tích đất phía Bắc không thuận lợi cho việc phát triển trồng lúa cần quy hoạch lại đất trông cây lâu năm để tận dụng đất hiện có đồng thời tăng thu nhập cho người dân

– Cần phải quy hoạch lại mạng đường mới cho phù hợp với tình hình hiện trạng do quy hoạch nông thôn mới vẫn bám theo quy hoạch giao thông của quy hoạch chung đô thị Thạnh Phú năm 1999 mà quy hoạch này đến nay bất cập và không còn phù hợp.

– Cần quy hoạch lại mạng lưới dân cư nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển định hướng lên đô thị loại V sau năm 2030.

– Từ những bất cập trên việc lập đồ án quy hoạch chung xã Thạnh Phú là cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại cũng như lâu dài của xã – đảm bảo tính phát triển bền vững.

Từ khóa: Aqua City, Aqua City Novaland, Aqua City Đồng Nai, Aqua City Biên Hoà, dự án aqua city

0915827887Tải bảng giá mới nhất